نویسنده: �������� ������������������
تعداد عنوان ها: 5
ارزیابی بهره‌وری (کارایی - اثربخشی) تحقیقات صنعت برق با رویکرد کمی‌نگر
آقای حمیدرضا بزی؛ آقای محمدرضا ده‌آفرین؛ آقای محمد حمیدی؛ آقای مهدی فرهادخانی
560,000
کتاب الکترونیکی «ارزیابی بهره‌وری (کارایی - اثربخشی) تحقیقات صنعت برق با رویکرد کمی‌نگر»
حمیدرضا بزی؛ محمدرضا ده‌آفرین؛ محمد حمیدی؛ مهدی فرهادخانی
500,000
کتاب الکترونیکی «بازار کربن»
دکتر کیومرث حیدری؛ مهدی فرهادخانی؛ لیلی مقیمی؛ دکتر محمدباقر اسدی؛ دکتر بهناز صبوری
950,000
مدل کسب‌ وکار ارائه خدمات در شبکه آزمایشگاهی صنعت برق
وحید قربانی پاشاکلایی؛ داور رضاخانی؛ شادی ادیبی‌فرد؛ امیر فرهادی؛ پرویز غیاث‌الدین؛ میرصدری؛ بهنام جعفری؛ حمیدرضا بزی؛ مهدی فرهادخانی