نویسنده: �������� ������ ����������
تعداد عنوان ها: 4
بازنگری استاندارد برچسب انرژی در پمپ‌های سانتریفیوژی
امید شاه حسینی؛ سید محمدحمید امامی خوانساری
تهیه و تدوین راهنمای پیل سوختی در کاربردهای ساکن
مرتضی ترابی؛ امید شاه حسینی؛ امیر حاج علی رضائی؛ سید محمد منتظری؛ محمد گل محمد؛ مهدی رحیمی تاکامی؛ نسیم اکبری کفشگری