نویسنده: �������� ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 4
حفاظت سیستم‌های قدرت
دکتر همایون حائری؛ حایری
200,000
سیستم‌های زمین و رفتار شبکه‌های برق
دکتر همایون حائری؛ حایری
250,000
سنکرون‌سازی شبکه‌های بزرگ برق : مبانی، الزامات و تجربیات بین‌المللی
آقای حسن خلخالی؛ آقای مرتضی آقایی؛ آقای محسن چگنی‌زاده؛ آقای مهرداد اقلیمی؛ آقای عبدالصاحب ارجمند؛ آقای همایون حائری؛ حایری
950,000
کتاب الکترونیکی «سنکرون‌سازی شبکه‌های بزرگ برق : مبانی، الزامات و تجربیات بین‌المللی»
حسن خلخالی؛ مرتضی آقایی؛ محسن چگنی‌زاده؛ مهرداد اقلیمی؛ عبدالصاحب ارجمند؛ همایون حائری؛ حایری
700,000