نویسنده: ������ ���������������� ���������� ����������������
تعداد عنوان ها: 1
بازنگری استاندارد برچسب انرژی در پمپ‌های سانتریفیوژی
امید شاه حسینی؛ سید محمدحمید امامی خوانساری