تعداد عنوان ها: 1
تهیه و تدوین راهنمای جامع کاربرد فناوری ترانسفورماتورهای الکترونیک قدرت در شبکه قدرت
مهدی بابائی رگنی؛ احسان هاشم‌زاده؛ علی حقی؛ محسن فیض‌اللهی؛ صمد امینی؛ رامین رازانی؛ شیوا اسدی؛ جواد زاهدی مقدم