تعداد عنوان ها: 1
تضمین تعهدات در بخش برق
محمد برزگر خسروی؛ محمد صالح عطار؛ میثا کامیاب؛ رضا نیازی شهرکی؛ سید میثم عظیمی؛ ولی‌اله صادقی؛ صادق جعفرزاده؛ مرتضی اصغرنیا