تعداد عنوان ها: 3
تدوین سند راهبردی شناسایی مخاطرات محیطی جوی مرتبط با صنعت برق و پهنه‌بندی پارامترهای مشخصه آن‌ها در سطح کشور
محمدعلی جعفری صحنه‌سرایی؛ علیرضا رهنورد؛ علی اصغر ذکاوتی؛ سلمان رضازاده؛ امیر اکبری گرکانی؛ آزاده گودرزی؛ سید احمد سید حسینی؛ مریم ثنایی قهی؛ فاطمه بزرگی؛ مهدی رشیدزاد