تعداد عنوان ها: 1
ارزیابی و ارتقای آمادگی تغییرات راهبردی در وزارت نیرو
هانیه آرزمجو؛ اشرف‌اسادات پسندیده؛ علی ذوالقدر؛ پروین سلیمانی؛ سیمین رضی