تعداد عنوان ها: 2
شناسایی استانداردهای مورد نیاز جهت ارتقای سیستم کنترل و پایش واحدهای گازی جهت پیوست در اسناد مناقصات
جوانه ضیاتبری؛ امین نوبختی؛ مصطفی اسلامی؛ حسن پورشمسایی؛ علی بخشی؛ محمدرضا طورچی مقدم؛ حامد دشتی