تعداد عنوان ها: 1
بررسی پتانسیل تولید انرژی زیستی از پسماندهای شهری و کشاورزی در ایران
خانم عطیه حاج حسن؛ خانم فاطمه ولی؛ خانم اکرم عوامی
650,000