تعداد عنوان ها: 3
بازنگری استاندارد برچسب انرژی در پمپ‌های سانتریفیوژی
امید شاه حسینی؛ سید محمدحمید امامی خوانساری