موضوعات: ������ ������������ ������������������ �� ���������� ������������ �������������� �� ����������������
تعداد عنوان ها: 3
بازنگری استاندارد برچسب انرژی در پمپ‌های سانتریفیوژی
امید شاه حسینی؛ سید محمدحمید امامی خوانساری