تعداد عنوان ها: 131
حفاظت سیستم‌های قدرت
دکتر همایون حائری؛ حایری
200,000
سیستم‌های تصفیه، فیلترها و نانوفیلترهای هوا در نیروگاه‌های برق
دکتر مجید رضایی آبادچی؛ دکتر نسترن ریاحی نوری؛ خانم نیکو قهرمانی
650,000
سیستم‌های زمین و رفتار شبکه‌های برق
دکتر همایون حائری؛ حایری
250,000
سنکرون‌سازی شبکه‌های بزرگ برق : مبانی، الزامات و تجربیات بین‌المللی
آقای حسن خلخالی؛ آقای مرتضی آقایی؛ آقای محسن چگنی‌زاده؛ آقای مهرداد اقلیمی؛ آقای عبدالصاحب ارجمند؛ آقای همایون حائری؛ حایری
950,000
سوپرهیترها
دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزی
150,000
شناسایی استانداردهای مورد نیاز جهت ارتقای سیستم کنترل و پایش واحدهای گازی جهت پیوست در اسناد مناقصات
جوانه ضیاتبری؛ امین نوبختی؛ مصطفی اسلامی؛ حسن پورشمسایی؛ علی بخشی؛ محمدرضا طورچی مقدم؛ حامد دشتی
طراحی نظام ارزیابی ریسک طرح‌های فناورانه
وحید خداکرمی؛ محمدرضا ولایی
طراحی و اجرای پی‌ریز شمع در دکل‌های خطوط انتقال نیرو
آقای علی‌اصغر ذکاوتی؛ دکتر محمدعلی جعفری صحنه‌سرایی
950,000