نشانی: تهران. شهرک قدس. انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری). صندوق پستی: 517-14665 ، کدپستی 1468617151

شماره تماس: 88083365 و  9-88079401 داخلی 4276 

پست الکترونیک: publications@nri.ac.ir

 

نوع سوال را وارد کنید.