پایگاه اسناد علمی صنعت برق مرتبط با بحران کرونا راه‌اندازی شد.

پایگاه اسناد علمی مرتبط با بحران کرونا در صنعت برق از مجموعه بروندادهای تخصصی پژوهشگاه نیرو با همکاری اداره نشر علم و پایش آینده‌نگاری ذیل معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو به بهره‌برداری رسید.