پایگاه اسناد علمی صنعت برق مرتبط با بحران کرونا راه‌اندازی شد.
1399-04-29

پایگاه اسناد علمی مرتبط با بحران کرونا در صنعت برق از مجموعه بروندادهای تخصصی پژوهشگاه نیرو با همکاری اداره نشر علم و پایش آینده‌نگاری ذیل معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو به بهره‌برداری رسید.