برچسب ها: آسیب‌ها تخمین دما ارزیابی عمر باقیمانده

سوپرهیترها

450,000 ریال
آشنایی با بویلرها و سوپرهیترهای نیروگاهی
آلیاژهای مورد استفاده در لوله‌های سوپرهیتر
آسیب‌های سوپرهیترها
مبانی تخمین عمر باقیمانده لوله‌های سوپرهیتر
روش‌های تخمین دمای فلز لوله‌های سوپرهیتر
بازرسی سوپرهیترها و ری‌هیترها
دستورالعمل‌های تخمین عمر لوله‌های سوپرهیتر