برچسب: سنکرون

سنکرون‌سازی شبکه‌های بزرگ برق : مبانی، الزامات و تجربیات بین‌المللی

1,500,000 ریال
780,000 ریال قیمت الکترونیکی
تعداد
افزودن به سبد خرید
دینامیک شبکه‌های به‌هم‌پیوسته برق
سنکرون‌سازی شبکه‌های بزرگ برق از دیدگاه فنی و تجهیزات
مفاهیم اساسی تاب‌آوری در شبکه‌های برق
نقش شبکه‌های انتقال بین ناحیه‌ای سنکرون در افزایش انعطاف و تاب‌آوری شبکه‌های برق
امنیت انرژی و زیرساخت‌های متصل
سنکرون‌سازی شبکه‌های بزرگ برق تلفیق امنیت و تاب‌آوری
برنامه‌ریزی سنکرون‌سازی شبکه‌های برق
هوشمندسازی در شبکه‌های بزرگ برق سنکرون‌شده
سنکرون‌سازی شبکه‌های برق در عرضه بین‌الملل
اتصال شبکه‌های برق از دیدگاه حقوقی و قانونی