برچسب ها: تحقیق - امور مالی تحقیق - ایران - امور مالی تحقیق و توسعه - ایران

تأمین مالی پایدار برای پژوهش و نوآوری

900,000 ریال
پژوهش از منظر اقتصاد خرد
تأمین مالی در مراکز پژوهشی منتخب داخلی و خارجی
جایگاه پژوهش در قوانین
وضعیت مطلوب تأمین مالی پژوهش