برچسب ها: روشنایی روشنایی برق نور

مبانی فناوری نور و روشنایی

800,000 ریال
ماهیت نور و روابط فیزیکی آن
اصطلاحات پایه و کمیت‌های نوری
روابط و انتشار نور
رنگ
چشم انسان
اندازه‌گیری نور و پرتوها
تولید نور و منابع نوری
مطالعه اجمالی LED و OLED