برچسب ها: خدمات برق‌رسانی - ایران - تحقیق - جنبه‌های اقتصادی صنعت - ایران - تحقیق - جنبه‌های اقتصادی بهره‌وری صنعتی - ایران - ارزشیابی

ارزیابی بهره‌وری (کارایی - اثربخشی) تحقیقات صنعت برق با رویکرد کمی‌نگر

900,000 ریال
620,000 ریال قیمت الکترونیکی
تعداد
افزودن به سبد خرید
تعاریف و مفاهیم اولیه پروژه پژوهشی
مرور ادبیات و تشریح مدل‌های منتخب ارزیابی عملکرد فعالیت‌های پژوهشی
ارزیابی اقتصادی، بهره‌وری واحدهای تحقیقات صنعت برق
ارزیابی کارایی تحقیقات
ارزیابی اثربخشی تحقیقات (ارزیابی منافع)