برچسب ها: اثرات اقتصادی ویروس کرونا کوید 19 اقتصاد جهانی - کوید 19

کرونا ویروس، اقتصاد جهانی و راهکارها

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور تعاون، دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاون