گزارش موسسه مشاوره مکنزی درباره تأثیر کرونا بر کسب و کارها

تاریخ انتشار: 1399

گردآوری و ترجمه : وا حد برنامه‌ریزی را هبردی و تعالی سازمانی شرکت حمل و نقل ریلی رجا
فایل های مرتبط
امتیاز دهی