نقش مدیران منابع انسانی در بحران ناشی از ویروس کرونا : راهنمای عملی برای اقدامات ممکن در مسیر حمایت از سازمان‌ها در بحران ویروس کرونا

تاریخ انتشار: 1399

تهیه شده در شرکت سنجمان Sanjeman
فایل های مرتبط
امتیاز دهی