برچسب: گروه پژوهشی مطالعات سیستم پژوهشکده برق

توسعه نرم‌افزارهای شبکه‌های توزیع به منظور به‌کارگیری در مطالعات طراحی و تحلیل این شبکه‌ها

Title: Power Distribution Software Development for Network
Planning and Analysis Purposes
Author: Hamid Danaei
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2013
DOI: 10.30503/nripress.2020.008
کد ثبت NRI-ER-1-PSYPN10-91-F