توسعه نرم‌افزار سبا جهت مطالعات سیستم شبکه به همراه نیروگاه بادی با درنظرگرفتن ملاحظات اتصال، کنترل و بهره‌برداری

تعداد صفحات: 696
تاریخ انتشار: 1392

کدهای گزارش
DOI: 10.30503/nripress.2020.004
کد ثبت NRI-ER-2-PSYPN11-92-F

Title: Saba Software Development for Power System Analysis Including Wind Farms Using for Wind Power Integration, Control and Operation
Author:Sima Kamankesh, Homayoun Berahmandpour
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2013
فایل های مرتبط
امتیاز دهی