برچسب: گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی پژوهشکده برق

نظارت بر نصب و راه‌اندازی سیستم‌های اندازه‌گیری تخلیه جزئی در مجتمع مس سرچشمه

Title: Supervision of installation and commissioning of the partial discharge measuring systems in Mes Sarcheshmeh complex
Author:Mehdi Aliahmadi
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2013
DOI: 10.30503/nripress.2020.003
کد ثبت NRI-ER-3-CEMCM01-92-F