برچسب: گروه پژوهشی ماشین‌های الکتریکی پژوهشکده برق

تدوین روش استخراج هزینه راه‌اندازی انواع واحدهای نیروگاهی و ارائه شرایط و محدودیت‌های فنی جبران‌سازی وسیع توان راکتیو در عملکرد ژنراتورهای نیروگاهی

Title: Deriving the start-up cost for different kinds of power plants and presenting technical constraints for wide reactive power compensation in power plant generators
Author: Iman Sadeghi
Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2019
DOI:10.30503/nripress.2020.006
کد ثبت NRI-ER-4-CEMMS03-91-F