برچسب: مرکز شیمی و مواد

تدوین دستورالعمل عیب‌یابی تپ‌چنجرهای onload ترانسفورماتورهای فوق توزیع و انتقال از طریق آنالیز روغن عایقی مخزن تپ‌چنجر در شرایط ترانسفورماتور برقدار و اجرای روش به صورت پایلوت

Title: Compilation of troubleshooting instructions for onload pulsators of the above distribution and transmission transformers through the analysis of the insulating oil of the pulsator tank in the conditions of electric transformers and implementation of the method as a pilot
Author: Alireza Zahiri, Hoda Molavi, Katayoon Anvarizadeh
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2012
DOI: 10.30503/nripress.2020.007
کد ثبت NRI-ER-5-PPCPN06-91-F