برچسب: گروه پژوهشی سیکل و مبدّل های حرارتی

بررسی پایداری نانومواد تغییر فازدهنده (Nano-PCM) به منظور استفاده در ذخیره‌سازی انرژی حرارتی

Title: Investigation of Stability of Nano-PCMs to use in Thermal Energy Storage
Author: Hamid Masoumi
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
DOI: 10.30503/nripress.2020.001
کد ثبت NRI-ER-560-NPRPPN04-99-F