برچسب ها: برنامه‎ریزی و معماری شبکه‌ی توزیع کلان‌شهرها طراحی شبکه‌ی توزیع نیروی برق

بازنگری سند راهبردی توسعه فناوری‌های مرتبط با طراحی شبکه توزیع کلان‌شهرها

Title: Revising the strategic Document for Extending the Technologies Concern with the Distribution Network Design in Metropolitan
Author: Tara Khayyamim - Mostafa Goodarzi
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
DOI: 10.30503/nripress.2020.013
کد ثبت NRI-ER-562-NPDCPN01-99-F