آینده‌پژوهی تکنولوژی بلاک‌چین (زنجیره بلوکی) در صنعت برق

تعداد صفحات: 296
تاریخ انتشار: 1399

کدهای گزارش
DOI: 10.30503/nripress.2020.011
کد ثبت NRI-ER-559-PCOPN33-99-F

Title: Blockchain Technology Futurology in Power Industry
Author:Mohammad Reza Jabbarpour
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
فایل های مرتبط
امتیاز دهی