برچسب: گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق

دانش فنی طراحی مکانیکی، اجرا و آزمون شمع‌های مارپیچ (با تأکید بر عملکرد آن در پی دکل‌های انتقال نیرو)

Title: Compilation of technical knowledge for mechanical design, execution and testing of helical piles in 63 kV lattice towers
Author: Amir Akbari Garakani
Pub.: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
DOI: 10.30503/nripress.2020.002
کد ثبت NRI-ER-565-PCVPN14-99-F