نیازسنجی تدوین و استخراج استانداردهای حوزه انتقال و اولویت‌بندی آن‌ها

تعداد صفحات: 280
تاریخ انتشار: 1399

کدهای گزارش
کد ثبت گزارش: NRI-ER-588-PTPN13-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.030

Title: The standards required to be edited/developed in transmission sector and prioritizing them
Author: Amir Hossein Mohamadzadeh Niaki
Pub.: Niroo Research Institute
Year: 2020
فایل های مرتبط
امتیاز دهی