برچسب ها: مدیریت بارهای سرمایشی مدیریت بار و مصرف یخچال‌های تجاری

طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت مصرف انرژی در یخچال دو متری اپن

Title: Design, Simulation and Implementation of Energy Management System for Commercial Refrigerators
Author: Omid Shahhoseini
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت گزارش NRI-ER- 582-JENES01-99-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.031