مطالعات مربوط به جمع‌آوری داده‌های گاز در طراحی ساختار کلان راهبری شبکه برق ایران

Title: Studies on Gas Data Associated with National-Wide Power System Master plan
Author: Azim Saliminia Lahiji
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-570-PTPN10-2-99-D