اجرای سیستم حفاظت کاتدی دکل‌های انتقال با انرژی تجدیدپذیر

تاریخ انتشار: 1399

کدهای گزارش
کدثبت: NRI-ER-576-PCPPN33-99-L
DOI: 10.30503/nripress.2020.028

Title: Utilization of Cathodic Protection for Transmission Towers Using Renewable Energy
Author:Hadi Beirami
Publisher: Niroo Research Institute
Year: 2020
فایل های مرتبط
امتیاز دهی