شناسایی و انتخاب پروژ‌ه‌های بهینه‌سازی انجام شده در نیروگاه‌های تحت پوشش وزارت نیرو و فراهم سازی امکانات و پیش‌نیازهای لازم برای بررسی عملکرد آن‌ها

Title: Identifying and selecting optimization projects carried out in power plants under the auspices of the Ministry of Energy and providing the necessary facilities and prerequisites to review their performance
Author: Mohammad Ebrahim Sarbandi Farahani
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2007
کد ثبت: NRI-ER-20-POPPN10-86-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.014