امکان سنجی بازیافت گاز CO2 خروجی واحدهای نیروگاهی جهت ازدیاد برداشت ازمخازن نفتی

Title: Feasibility study of CO2 gas recycling of power plant units to increase extraction from oil reservoirs
Author: Adnan Moradian
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2007
کد ثبت: NRI-ER-21-POPPN11-86-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.015