کسب و تدوین دانش فنی بکارگیری سیستم های مانیتورینگ online خطوط انتقال نیرو جهت افزایش توان عبوری

تعداد صفحات: 725
تاریخ انتشار: 1390

کدهای گزارش
کد ثبت: NRI-ER-29-PTQPN11-90-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.016

Title: Acquisition and compilation of technical knowledge for the use of online monitoring systems of power transmission lines to increase throughput
Author: Seyed Jamaledin Vaseei
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2011
فایل های مرتبط
امتیاز دهی