تدوین استراتژی عیب یابی در ماشینهای دوار نیروگاهی و طراحی و پیاده سازی سیستم مستقیم تشخیص خطا با استفاده از روشهای آنالیز ارتعاشات و آنالیز جریان موتور برای یک نیروگاه نمونه

Title: Development of troubleshooting strategy in power plant rotary machines and design and implementation of direct fault detection system using vibration analysis and motor current analysis methods for a sample power plant
Author: Mehdi AghaAmini
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2005
کد ثبت: NRI-ER-43-PMEPN08-84-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.018