تحقیق در طراحی و ساخت یک نمونه نیمه صنعتی مبدل حرارتی دما بالا با توجه به پتانسیل ساخت داخل برای CHP سیستم‌های تولید پراکنده

Title: Investigating the design and fabrication of a semi-industrial high temperature heat exchanger prototype with respect to the potential of in-house manufacturing for CHP distributed generation systems
Author: Ahmadreza Meysami
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2010
کد ثبت: NRI-ER-45-PMEPN12-89-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.019