برونداد تخصصی گروه پژوهشی مدیریت انرژی؛ پاییز 1399، شماره 5