برچسب ها: خطوط انتقال و توزیع نیرو، پست‌های انتقال و توزیع نیرو طراحی شبکه‌های توزیع

طراحی و استقرار ساز و کار لازم برای انتخاب تجهیزات و ارزیابی مشخصات فنی آن‌ها با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی

Title: Design and Deployment of the Mechanism for Selecting Equipment and Assessing Their Technical Specifications with the aim of Reducing Electric Power Losses
Author: Mojtaba Gilvanejad
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-598-PDPN15-3-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.039