پیاده‌سازی شبیه‌ساز کنترل مبتنی بر داده ترانسفورماتور جامع هوشمند

Title: Implementation of a Data Driven Control Simulator of Intelligent Universal Transformer
Author: Seyed Mohamad Mehdi Abbasi
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: ENRI-ER-571-PCOPN34-99-L
Doi: 10.30503/nripress.2020.037