برچسب ها: سند توسعه فناوری طراحی سیستم کنترل نیروگاه‌ها استانداردهای موردنیاز در سیستم کنترل نیروگاه‌های گازی

شناسایی استانداردهای مورد نیاز جهت ارتقای سیستم کنترل و پایش واحدهای گازی جهت پیوست در اسناد مناقصات

Title: Identification of needed standards to retrofit the control system of gas turbines to be included in bid documents
Author:Javaneh Ziatabari
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-579-PCPSPN02-1-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.038