بررسی اقتصادی و تحلیل و مقایسه بین دو سیستم گوگرد زدایی از سوخت مازوت و سولفورزدایی از دود دودکش

Title: Selection of the Best Sulfur Removal Technology from Iranian Steam Power Plants with Regard to Technical and Economical Considerations
Author: Peiman Pourmoghaddam Qhazvin
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2014
کد ثبت: NRI-ER-170-CEVTB02-93-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.040