آینده‌پژوهی توسعه فناوری‌های اسمز مستقیم در تصفیه فاضلاب‌های نیروگاهی

Title: Future prospect of Forward Osmosis technologies for waste water treatment of power plant
Authors: Peiman Pourmoghaddam Qhazvini; Saharnaz Tajik; Alireza Zirehpour
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2016
کد ثبت: NRI-ER-546-PEVPN13-95-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.041