امکان‌سنجی پایش وضعیت و عیب‌یابی توربین‌های گاز و بخار با استفاده از روش ترکیبی نشر آوایی، پردازش تصویر و تحلیل ارتعاشات

Title: Feasibility study of condition monitoring and fault detection of gas and steam turbines using a combined method of sound emission, image processing and vibration analysis
Author: Abbas Yousefpour
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-584-PCPSPN03-1-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.042