برچسب ها: صنعت برق روغن روانکار آینده‌پژوهی بهبود کیفیت افزودنی

آینده‌پژوهی در روغن‌های صنعتی و روانکارهای مورد استفاده در صنعت برق

Title: A Future study on utilizing industrial oils and lubricant in power industry
Author: Abbas Yousefpour
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-591-PPCPN28-99-F
DOI: 10.30503/nripress.2020.043