توسعه روش اندازه‌گیری مقادیر بسیار ناچیز آنیون‌ها و کاتیون‌ها در آب فوق‌العاده خالص چرخه آب و بخار نیروگاه‌های حرارتی

Title: Development of the determination of trace amount of anions and cations in ultra-pure power plant steam cycle water
Authors: Majid GhahramanAfshar, Hossein Ghaseminejad, Seyed Ahmad Ahmadi
Publisher: Niroo Research Institute (NRI)
Year: 2020
کد ثبت: NRI-ER-567-PPCPN17-99-F
Doi:10.30503/nripress.2020.029